Liturgie 23 januari 2022

Liturgie zondag 23 januari 2022  “De Ontmoeting” 

Aanvang: 9.30 uur

 

Voorganger: Ds. A.W. v.d. Griend

 

Afkondigingen

 

Aanvangslied: Lied 17: 1 en 7 

 

Stil gebed & bemoediging en groet

 

Aanvangstekst: 1 Joh. 2: 1-6 (NBV)

 

Loflied: “Groot is Uw trouw, o Heer”

 

We horen de Wet van God: 1 Joh. 2: 3-11 (NBV)

 

We luisteren naar “U maakt ons één”

 

We bidden

 

Kindernevendienst

 

Schriftlezing: 2 Kor 5: 11 – 6: 3 (NBV)

 

We luisteren naar Lied 1006

 

De preek: “Eén voor allen, en allen voor Eén”

 

We luisteren naar “Als ik het wond’re kruis aanschouw”

 

In memoriam zr. Grietje van den Top – Tempel

 

In memoriam zr. Roelie Dries – Aalders

 

Na Stil moment luisteren we naar “Liefde is een deken”

 

We danken en bidden, stil gebed en Onze Vader

 

Toelichting op de collecten

 

Kinderen  kindernevendienst + oppas komen weer in de kerk

 

Slotlied: “Samen in de Naam van Jezus”

 

Wegzending en Zegen — samen zeggen we “amen”

 

Muziek na de dienst: “You’ll walk never alone” 

 

Uitgangcollecte:

1) Kerk

2) Children’s Care Oekraïne

3) ……. Praktisch doel…. 

 

Zondagsbrief 23 januari 2022

 

Bericht van overlijden

Op zondag 16 januari jl. overleed zr. Roelie Dries – Aalders op haar kamer in de Heggerank. Roelie werd 85 jaar. 

De afscheidsdienst heeft inmiddels vanuit De Ontmoeting plaatsgevonden en aansluitend vond de begrafenis plaats op begraafplaats de Musselborgh. We bidden voor broeder Lambert Dries en voor Goziena, Harm en Anja en voor hun gezinnen. 

 

In memoriam

Vanmorgen horen we het in memoriam over het leven van Grietje van den Top – Tempel. Haar afscheidsdienst en begrafenis hebben afgelopen maandag plaatsgehad vanuit De Ontmoeting.

 

In memoriam

Vanmorgen horen we ook het in memoriam over het leven van Roelfina Dries – Aalders. Haar afscheidsdienst en begrafenis hebben afgelopen vrijdag plaatsgehad vanuit De Ontmoeting.

 

We denken aan het elkaar

  • Fam. Dries, om het sterven van Roelie.
  • Jaap Benus, i.v.m. een heupoperatie.

 

We danken met elkaar

Bidden en danken bij het nieuws van de dag. Soms ook wel bij de waan van de dag. Maar wat mogen we dankbaar zijn dat er weer wat meer ruimte komt, lucht en ademtocht tegen alle vormen van de benauwdheid van de afgelopen bijna 2 jaar. 

Catechisatie/catechese (is allebei goed…..)

In ieder geval, we hopen alle jongeren morgenavond weer te ontmoeten: 24 januari om 19:00 uur in de Binding. Laat hen gerust hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen.

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. J. Meter. 

 

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Vandaag zondag 23 januari is de collecte voor Children’s care Oekraïne. Children’s Care Oekraïne Werkt samen met Children’s Relief dat zich inzet voor verschillende projecten in Oost-Europa.

In ieder project staat het kind centraal. Zij willen kinderen in achterstands-situaties betere kansen geven in de toekomst. Naast het knutselen en spelletjes doen met kinderen rondom Bijbelverhalen, worden er ook voedselpakketten samengesteld en bezorgd aan de armste mensen die wel iets extra’s kunnen gebruiken. Daarbij worden ze gedreven door de liefde van de Here Jezus.

Op zondag 30 januari is de collecte bestemd voor het Leger des Heils.  Het leger des Heils is een evangelische kerkgenootschap met als doel het verkon-digen van het evangelie van Jezus Christus in “woord en daad”. Dit gebeurt door directe maatschappelijke hulpverlening te geven aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen prostituees en verslaafden.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo 

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

Van de kerkenraad

De Protestantse Kerk heeft een advies gegeven aan de Kerkenraden naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 14 januari j.l. 

De kerkenraad heeft besloten om dit advies te volgen.

Dit houdt in:

  • Vanaf zondag 30 januari mogen we 50 personen ontvangen in de kerk, dit is inclusief de medewerkers.
  • Vanaf maandag 24 januari kan men weer reserveren via de bekende kanalen te weten: reserveren@pgmusselkanaaleo.nl of op woensdag en donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 via het telefoonnummer 06-41 91 30 92
  • We mogen nog niet zingen.
  • Men draagt mondkapjes bij bewegingen in de kerk.
  • Kinderen zijn welkom.
  • We gebruiken weer de achteringang van de Binding.
  • Ook mogen gemeenteactiviteiten weer worden opgestart met in achtneming van de door de RIVM aangegeven regels.

 

Reacties zijn gesloten.