Liturgie 17 oktober

Liturgie voor de dienst op 

zondag 17 oktober  2021 in “De Ontmoeting”’

Aanvang 9.30 uur

 

Voorganger:  Dhr. J. van Vondel

Organist:       Margriet Withaar

 

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

 

Aanvangslied: lied 8: 1 en 3 — 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

 

Stil gebed

 

Votum en groet

 

Zingen Klein Gloria

 

Gebed

 

Zingen lied 103: 1 en 9 — 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

 

Leefregel

 

Zingen lied 119: 6 — O God, ik ben van harte zeer verblijd

 

Gebed

 

Kindermoment

 

1e schriftlezing: Openbaring 21: 10 t/m 14 en vervolgens vers 18 t/m 21 ( Bijbel in Gewone Taal)

 

Zingen Elb. 413 — Lichtstad met uw paarlen poorten

 

2e schriftlezing: Mattheus 13: 45 en 46 (Bijbel in Gewone Taal)

 

Zingen lied 518: 2 — Gij zijt mijn parel en mijn kroon

 

Overdenking met als thema: “Jij bent een parel in Gods hand”

 

Tijdens de overdenking wordt nog een lied “Du bist Du” op de beamer

 

Weet je dat de Vader je kent van Elly en Rikkert  — You tube

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte: kerk, Kerk in Actie: Wereld diaconaat Kameroen

 

Kinderen kindernevendienst + oppas komen weer in de kerk

 

Slotlied lied 412: 1 en 3 — Wij loven U, o God, belijden U als Heer

 

Wegzending en zegen

 

Zingen 3x Amen lied 431c

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — kerkdienst gemist

 

Zondagsbrief 17 oktober 2021

 

Eerste aankondiging van de doop van Julian Pol

Wybe en Margaretha Pol  hebben hun verlangen uitgesproken voor de doop van hun zoontje Julian. Samen met Wybe en Margaretha zien we er verlangend naar uit dat de kleine Julian het teken en zegel van Gods genadeverbond op 31 oktober ontvangen mag.

 

Bericht van overlijden

Zr. Corrie Bokhorst – Wolthuis  was nog maar net verhuisd naar de Heggerank, afdeling Diemerstee, omdat haar gezondheid (zowel fysiek als mentaal) sterk was afgenomen. Afgelopen donderdagmorgen vroeg is Corrie onverwachts in vrede heengegaan. Corrie Bokhorst mocht de hoge leeftijd van 92 jaar bereiken. Het afscheid zal plaatsvinden op woensdag 20 oktober in de aula van de Musselborgh. Verdere gegevens worden in de dienst afgekondigd. 

 

Dankbaarheid

Br. Roelof Luikens en Afra en de kinderen zijn bijzonder dankbaar dat Roelof de aanrijding op de fiets – vorige week donderdag- heeft overleefd. Roelof vindt het fijn als u voor hem bidt maar….. hij heeft erg veel rust nodig. 

 

In de kerkruimte van De Ontmoeting hangen sinds de Open Dag twee slingers aan de wand met afbeeldingen/tekst en uitleg over de activiteiten die er binnen en vanuit onze Gemeente gebeuren. En het is nog niet eens alles. Maar wat mogen we onze Heer dankbaar zijn voor alles wat (weer) mogelijk is en dan ook voor zoveel mensen die zich elke keer weer zo inzetten om al die taken geklaard te krijgen. 

 

Zorgen en verdriet

Zr. Jager  is enkele weken geleden vervelend gevallen. Haar toestand is verslechterd en op dit moment wordt ze onderzocht in het Martiniziekenhuis te Groningen. 

Esther Daanje, de kleindochter van Piet en Siny Lutje ondergaat morgen (maandag 18 oktober) in het UMC Utrecht een ingrijpende neurologische operatie. Piet en Siny vinden het fijn als er ook nu voor Esther wordt gebeden. UMC Utrecht, 

We leven mee met broeders en zusters die zich zorgen maken om het leven en de toekomst van hun kinderen. We leven mee met iedereen die op welke manier dan ook leed te verdragen heeft. 

 

Catechisatie: In verband met de Herfstvakantie zal er morgenavond GEEN catechisatie zijn. De catecheten wensen de jongeren een mooie Herfstvakantie toe en we zien hen – bij gezondheid- graag weer op 25 oktober aanstaande.

 

Herfstvakantie en afwezigheid van ds. Wim

In verband met de afwezigheid van ds. Wim, van 16 – 24 oktober,  kunt u in dringende pastorale situaties het best kontakt opnemen met uw (doelgroep-/wijk)ouderling. In overleg zal eventueel een beroep gedaan kunnen worden op de predikant die stand-by is voor ds. van de Griend.

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar br. R. Luikens.

 

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

 

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer: 

NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Vandaag zondag 17 oktober is de collecte bestemd voor Kerk in Actie: Wereld diaconaat Kameroen. De Lutherse Broederkerk gelegen in de Sahel, het droge noorden van Kameroen, werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst d.m.v landbouwprogramma’s. Daarnaast worden predikanten opgeleid. 

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden in materieel en in geestelijk opzicht. (zie ook de flyer in kerknieuws)

Op zondag 24 oktober is de collecte voor de bloemengroet. Denk aan het boeketje bloemen dat gebracht word naar zieken/jarigen/

huwelijksjubilea.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo 

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

Removossen

We zijn nog niet klaar met removossen. Het zou toch mooi zijn dat we de komende week klaar zijn. Er zijn al  65 mensen die hebben geholpen dat is fijn maar we willen tot de 85 of meer.

We beginnen ’s morgens van 9.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Dus mensen kom nog even helpen om de klus te klaren. Iedereen is van harte welkomen. Doen hoor!!!!!

 

Reacties zijn gesloten.