Liturgie 1 augustus

Liturgie zondag 1 augustus 2021

in De Ontmoeting te Musselkanaal

aanvang: 9.30 uur

Deze dienst wordt uitgezonden door RTV1

Thema: ‘Vriend voor het leven…..’!

 

Voorganger:  Ds. E. Fokkema

Organist     : Heerko Koops

 

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Lied 975 op melodie ‘wat de toekomst brengen moge’

 

Moment van stil-zijn – Bemoediging en groet

 

Zingen op melodie Ps. 118: ‘om licht te zien zijn wij gekomen..’

 

Toelichting op het thema  van vandaag (Ef)

 

Gebed om ontferming en genade

 

Hartversterker

 

Zingen: op de melodie van lied 841 (NLB) (bewerkte tekst Rikkert Zuiderveld)

 

Gebed om Gods Geest: voorganger zingt solo op melodie Ps. 134: lied 90 uit de bundel ‘tegen het donker’ van Sytze de Vries, vs 1 en 2

 

Kindernevendienst en kinderlied

 

Eerste schriftlezing: I Samuël 18 vs 1- 4 (BiGT)

 

Zingen Lied 40 uit bundel ‘Het liefste lied van overzee’, dl 2

van Sytze de Vries: vs 1, 2, 4

 

Tweede schriftlezing: Johannes 15 vs 9 t/m 17(BiGT)

 

Zingen op melodie Lied 276

Verkondiging

 

Zingen op melodie’vreugde, vreugde, louter vreugde..‘(tekst Sytze de Vries, bundel: Het liefste lied van overzee, deel 1 vers 2 en 4

 

In Memoriam zr. Aike Stuive-Vos

 

Stilte

 

Zingen: Lied 853 vs 1, 2 en 3

 

Dankgebed gevolgd door Voorbeden. Naar het Onze Vader met de woorden van Lied 1006 luisteren of kijken we naar de you tube versie, gezongen door Elise Mannah

Inzameling van gaven: kerk, Liliane Fonds

 

Kinderen kindernevendienst + oppas komen weer in de kerk

 

Slotlied op melodie: ‘Ik bouw op U (Lied 445, bundel Hemelhoog)

Uitzending en zegen

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — schilderwerk buiten

 

 

 

Hartelijk welkom bij de koffie en napraten na de dienst. Gemeenschap-zijn en beleven!  

 

Zondagsbrief  1 augustus 2021

Bericht van overlijden en In Memoriam

Vanmorgen zal het in memoriam gelezen worden over het leven van zuster Aike Stuive- Vos. Zuster Stuive overleed afgelopen maandag in de leeftijd van 91 jaar in het bijzijn van haar kinderen. We bidden voor zuster Corrie van der Ploeg en haar familie.

Dankbaarheid, zorgen en verdriet

Zr. Jellie Meter verblijft nog in De Horst, afd. de Vaart, Rondweg 97, 7825 TC Emmen en herstelt langzaam.

Zr. Baas , is overgebracht naar Old Wolde, Afdeling Inserted 2 Kamer 22, Blijhamsterweg 45, 9673XBWinschoten.

Br. Halbe Akker, br. Ger Botke en zr. Truus Smilde blijven we in onze gebeden gedenken.

Situatie gezin Zakerin

We blijven ook bidden voor Mehdi, Maryam en Melorin, nu hun asielaanvraag door de IND is afgewezen. We bidden ook voor hun advocaat die een beroep tegen de beschikking van de IND voorbereidt. We bidden ook voor de rechter die uiteindelijk een rechtvaardige weging van de feiten moet maken. We gaan aan de slag met de ruimte die de advocaat nog ziet voor onze Gemeente en voor de de PG Hengelo, om hem te helpen in zijn beroep.

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de fam. Zakarin.

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

 

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer:

NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Vandaag zondag 1 augustus is de collecte bestemd voor het Liliane Fonds.  De missie van het Liliane Fonds is: bijdragen aan een wereld, die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap, die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwik-kelen en inzetten.

Op zondag 8 augustus is de collecte bestemd voor Eigen jeugd. De opbrengst van deze collecte gaat naar het knutsel en lesmateriaal van de kindernevendienst en catechisatie. Ook worden er cadeaus gekocht, denk aan afscheid kindernevendienst, kinderkerstfeest of voor hen die geslaagd zijn. Af en toe moet het speelgoed bij de oppas vernieuwd worden en iets lekkers of leuks kost ook geld.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

Flessenaktie 7 aug. a.s.

Chauffeurs: fam. J. Benus, fam. J. Strockmeijer, fam. P. Lutje en de fam. H. Arnoldus. Graag om 9.15 uur aanwezig zijn achter de kerk.

 

Reacties zijn gesloten.