Liturgie 13 mei

 

Orde van dienst op Hemelvaartsdag 

13 mei 2021

in De Ontmoeting Musselkanaal

Voorganger: ds. A.W. v.d. Griend

Organist: Margriet Withaar

INLEIDEND ORGELSPEL

 

WELKOM EN MEDEDELINGEN.

 

De 1ste schriftlezing:  Johannes 13: 34 en 35.

 

34 Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. 

Jullie moeten net zo van elkaar houden 

als Ik van jullie gehouden heb.  35 Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie Mijn ​leerlingen​ zijn.’

 

Aanvangslied: Psalm 47: 1 en 3 (Youtube)

  • Juicht o volken juicht

 

 

WE ZIJN STIL IN DE AANWEZIGHEID VAN GOD.

BEMOEDIGING EN GROET.

 

Johannes 14: 1 – 4.

 

1 Jezus​ zei tegenZzijn ​leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op Mij. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want Ik heb gezegd dat Ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. 3 En als Ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom Ik terug. Dan neem Ik jullie mee, en dan zullen jullie bij Mij zijn. 4 En jullie weten langs welke weg Ik zal gaan.’

Psalm 24: 2 en 4 NLB) (Orgel)

 

Wie is de mens die op zal gaan

en voor Gods heilig aanschijn staan?

Wie mag de tempel binnentreden?

Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.

 

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,

aloude deur, maak wijd uw boog,

ruim baan voor de verheven koning.

Wie is die vorst zo groot in kracht?

Het hoofd van ‘s hemels legermacht!

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

 

Johannes 14: 15 – 20.

 

15 Als jullie van Mij houden, leef dan volgens Mijn regels. 16-17 En Ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe Helper te geven: de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door de Geest zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de Heilige Geest niet krijgen. Want ze zien de Geest niet en ze kennen de Geest niet. Maar jullie kennen de Geest wel. De Heilige Geest zal bij jullie blijven en de Geest zal in jullie zijn.

18 Ik laat jullie niet alleen, maar Ik kom terug om jullie die nieuwe Helper te geven. 19 Over een korte tijd zullen de mensen van deze wereld Mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij terugzien, want Ik zal leven. En ook jullie zullen leven.20 Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader in Mij aanwezig is. En dat Ik in jullie aanwezig ben en jullie in Mij zijn.

 

Alles wordt nieuw, III, 19 (Youtube)

 

  • Als je geen liefde hebt voor elkaar

 

 

Mattheüs 28: 18 – 20.

 

18 Jezus​ kwam dichterbij en zei tegen de ​leerlingen: ‘God heeft Mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. 19 Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen Mijn ​leerling​ kan worden. Jullie moeten de mensen ​dopen​ in de naam van de Vader en van de Zoon en van de ​heilige​ Geest.

20 Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

 

WE BIDDEN SAMEN zingend: Op Toon Hoogte 416.

  • Hoger dan de blauwe luchten…

 

Lukas 24: 45 – 53.

 

44 Jezus​ zei tegen zijn ​leerlingen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik gezegd: ‘Alles wat er over Mij in de ​heilige​ boeken staat, moet gebeuren.’’

45 Daarna hielp ​Jezus​ hen om de ​heilige​ boeken goed te begrijpen. 46 Hij zei: ‘In de ​heilige​ boeken staat dat de ​Messias​ zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. 47-48 En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen: ‘Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.’ Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen, allereerst in Jeruzalem. 49 Blijf daar totdat de ​Heilige​ Geest​ komt. Hij is de hemelse kracht die in jullie zal komen. Ik zal de geest naar jullie toe sturen, zoals Mijn Vader jullie beloofd heeft.’

50 Toen nam ​Jezus​ de ​leerlingen​ mee de stad uit, tot bij het dorp Betanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. 51 En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God ​haalde​ Hem naar de hemel.

52 De ​leerlingen​ eerden ​Jezus. Daarna gingen ze vol vreugde terug naar Jeruzalem. 53 Daar waren ze voortdurend in de ​tempel​ om God te danken.

Lied 84a: 3 en 5 NLB (Orgel)

  • Wat hou ik van Uw huis…

 

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad

 

De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

 

Handelingen 1: 2 – 11.

 

Beste Theofilus, 

 

In mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak Hij met de apostelen, die Hij met hulp van de Heilige Geest uitgekozen had. Jezus vertelde hun wat ze moesten doen. Daarna ging Hij naar de hemel.

3 De ​apostelen​ hebben gezien dat ​Jezus​ na Zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak Hij met hen over ​Gods nieuwe wereld.

4 Op de dag dat ​Jezus​ naar de hemel ging, zei Hij tegen de ​apostelen: ‘Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want Mijn Vader heeft beloofd om jullie de ​Heilige​ Geest​ te geven. Dat heb Ik jullie al verteld. 5 Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie met de ​heilige​ Geest​ ​gedoopt​ worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen ​doopte, want Johannes ​doopte​ met water.’

6 Toen vroegen de ​apostelen​ aan ​Jezus: ‘Heer, is dat dan het moment waarop U ​koning​ van Israël zult worden?’ 7 Jezus​ antwoordde: ‘Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. 8 Maar jullie zullen kracht krijgen van de ​Heilige​ Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over Mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.’

9 Toen ​Jezus​ dat gezegd had, zagen de ​apostelen​ Hem naar de hemel gaan. Een wolk ​nam hem mee, zodat ze Hem niet meer konden zien.

10 Terwijl de ​apostelen​ nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee ​engelen​ bij hen. Ze hadden witte ​kleren​ aan. 11 Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. ​Jezus​ is naar de hemel gegaan, maar Hij zal terugkomen op de wolken.’

 

WE ZINGEN SAMEN: Op Toon Hoogte 212 (Youtube)

 

  • Bron van licht en leven…

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBw4amQ56eE

OVERDENKING “Jezus is onze ambassadeur”

 

Lied 675: 1 en 2 NLB (Orgel)

  • Geest van hierboven….

 

Geest van hierboven, leer ons geloven

Hopen, liefhebben door uw kracht

Hemelse Vrede, deel U nu mede

Aan een wereld die U verwacht

Wij mogen zingen van grote dingen

Als wij ontvangen al ons verlangen

Met Christus opgestaan

Halleluja

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven

Als wij herboren Hem toebehoren

Die ons is voorgegaan

Halleluja

 

Wat kon ons schaden

Wat van U scheiden

Liefde die ons hebt liefgehad

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden

Gij houdt ons bij de hand gevat

Gij hebt de zege voor ons verkregen

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

En onze Koning zijn

Halleluja

Gij, onze Here, doet triomferen

Die naar U heten en in U weten

Dat wij Gods zonen zijn

Halleluja

WE BELIJDEN ONS GELOOF IN DE HEMELVAART VAN KYRIOS JEZUS. Ef. 1: 19 – 

 

De macht van God is enorm groot zijn macht. 

Die macht is in alle gelovigen aan het werk.

Met diezelfde grote macht 

20 liet God ​Christus​ opstaan uit de dood, 

en gaf Hij Hem een plaats in de hemel. 

​Christus​ is daar nu bij God, 

aan Zijn rechterhand.

21 Christus​ heerst nu 

over alle hemelse machten en krachten. 

Hij is belangrijker dan iedereen 

in onze tijd en in de tijd die komt.

22 God heeft ​Christus​ alle macht gegeven. 

Hij laat Hem heersen over de hemel en de aarde. 

En dat heeft God gedaan voor de kerk, 

23 want de kerk is van ​Christus. 

In de kerk is ​Christus​ nu al volledig aanwezig, 

zoals Hij eens in alles volledig aanwezig zal zijn.

 

WE DANKEN EN BIDDEN SAMEN

 

Handelingen 1: 11 – 14.

 

11 Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. ​Jezus​ is naar de hemel gegaan, maar Hij zal terugkomen op de wolken.’

12 Toen gingen de ​apostelen​ van de ​Olijfberg​ terug naar Jeruzalem. Die berg ligt vlak bij Jeruzalem, het is niet meer dan een kwartier lopen.

13 In Jeruzalem gingen de ​apostelen​ naar het huis waar ze steeds bij elkaar kwamen. De ​apostelen​ waren: ​Petrus, Johannes, Jakobus en ​Andreas. Verder nog ​Filippus, ​Tomas, ​Bartolomeüs, ​Matteüs, en Jakobus, de zoon van Alfeüs. En ook ​Simon​ de Zeloot. Ten slotte nog Judas, de zoon van Jakobus.

14 In het huis waren ook de vrouwen die met ​Jezus​ meegegaan waren naar Jeruzalem. En ook ​Maria, de moeder van ​Jezus, en zijn broers waren er. Ze waren voortdurend aan het ​bidden, samen met de ​apostelen.

 

COLLECTEN 

EN SLOTZANG: Op Toon Hoogte 113 (Youtube)

 

  • Er komen stromen van zegen.

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN.

Aansluitend: Lied 415: 3 NLB (Orgel)

 

Uitleidende orgelspel

Reacties zijn gesloten.