Liturgie 5 augustus

LITURGIE      

voor de dankdienst voor het leven van

Ate Wilhelmus Derk  Dillema  

Ate

 

*  31 juli 1945    †  30 juli 2020

Op woensdag 5 augustus 2020

Om 10.30 uur

In de PKN kerk ‘de Ontmoeting’ Marktstraat 44, Musselkanaal

 

 

 

Orgelspel

 Aansteken van de paaskaars

 Woord van welkom

 We luisteren naar: Opw. 366 Kroon Hem met gouden kroon

(indien mogelijk, staande tot na bemoediging en groet)

 

Kroon Hem met gouden kroon

het Lam op zijne troon!

Hoor, hoe het hemels loflied al

verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak! mijn ziel en zing

van Hem, die voor u stierf.

En prijs Hem in all’ eeuwigheen

die ‘t heil voor u verwierf.

 

Kroon Hem, der liefde Heer!

Aanschouw Hem, hoe Hij leed.

Zijn wonden tonen ‘t gans heelal

wat Hij voor ‘t mensdom deed.

De eng’len om Gods troon,

all’ overheid en macht,

zij buigen dienend zich terneer

voor zulke wond’re pracht.

 

Kroon Hem, de Vredevorst!

Wiens macht eens heersen zal

van pool tot pool, van zee tot zee.

‘t Klinke over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d’aarde weer een paradijs.

Kom, Here Jezus, kom!

 

Stil gebed

 Bemoediging en groet

 We luisteren naar: Lied 885  Groot is uw trouw

Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

 

Refrein:  Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij

weer betoond.

Al wat ik nodig had,

hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

 

Gij geeft ons vrede,

vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein


Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

 We luisteren naar: Joh. de H. 213  Scheepke onder Jezus hoede

 

‘t Scheepke onder Jezus’ hoede,

met de kruisvlag hoog in top,

neemt als arke der verlossing

allen, die in nood zijn, op.

 

Refrein:  Al staat de zee ook hol en hoog

en zweept de storm ons voort,

wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord

en ‘t veilig strand voor oog.

 

Zonne, bied dat scheepj’ uw glanzen,

koeltjes, stuwt het zacht vooruit;

golven, steunt gebed en psalmgzang

niet uw zilv’ren maatgeluid.

Refrein

 

Arme zondaar, zie de kruisvlag

wapp’rend langs de oceaan.

Weet, de Heer is in het scheepje.

Kom, neem uw verlossing aan!

Refrein

 

Schriftlezing: Psalm 23

 

1Een psalm van ​David.

 

De HEER is mijn ​herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot ​eer​ van zijn naam.

 

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

 

5U nodigt mij aan ​tafel

voor het oog van de vijand,

u ​zalft​ mijn hoofd met olie,

mijn ​beker​ vloeit over.

6Geluk en ​genade​ volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het ​huis​ van de HEER

tot in lengte van dagen.

 

We luisteren naar: Lied 23b : 1,4,5  de Heer is mijn Herder

 

De Heer is mijn Herder!

‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waatren der rust.

 

De Heer is mijn Herder!

In ‘t hart der woestijn

verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken

met brood en met wijn.

 

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

‘k zal immer verkeren

in ‘t huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.

Overdenking naar aanleiding van Psalm 23: 1

de HEER is mijn ​herder,

 

 We luisteren naar: Joh. De H. 73: 1,4

 

Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier;

straks zal onze Bootsman komen, en wij varen af van hier.

Hoe de storm ook moge woeden, op de reis naar d’eeuwigheid,

Jezus is de trouwe Bootsman, die ons altijd veilig leidt.

 

Velen, die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruit gegaan;

straks, vereend met hen voor eeuwig, zullen w’ ook voor Jezus staan.

Hoe de storm ook moge woeden, op de reis naar d’eeuwigheid,

Jezus is de trouwe Bootsman, die ons altijd veilig leidt.

 

Gebeden    

 We luisteren naar: Lied 416: 1,3,4

(indien mogelijk staande tot na de zegen)

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Zegen

 Bij het uitdragen luisteren we naar het Ave Verum Corpus van Mozart

Reacties zijn gesloten.