Pastoraat

De gemeente is verdeeld in 12 pastorale wijken. In elke wijk is een wijkteam actief dat in principe bestaat uit een wijkouderling, een diaken en één of meer wijkmedewerkers. De wijkouderling is het eerste aanspreekpunt voor huisbezoek en andere pastorale zorg. Bij ziekenhuisopname, acute nood of overlijden kunt u direct contact opnemen met de wijkpredikant.

Naast het vertrouwde huisbezoek bestaat ook de mogelijkheid om in kleine groepjes van 3 tot 6 personen bijeen te komen om te praten over het geloof met als doel het eigen geloof te verdiepen en elkaar pastoraal bij te staan. Er is een commissie die twee keer per seizoen gespreksvragen voorbereidt bij een Schriftlezing, mede aan de hand van het jaarthema. De deelnemers worden telkens opnieuw ingedeeld in groepjes, zodat ze steeds met andere gemeenteleden een geloofsgesprek kunnen voeren.

Leren

Voor de volwassenen zijn er – naast de erediensten – diverse mogelijkheden om bezig te zijn met verdieping van het geloof en groei in de omgang met God. Er zijn gesprekskringen, groeigroepen, een gebedskring, een vrouwengespreksgroep en ouderenmiddagen, geleid door gemeenteleden en/of ambtsdragers.

 

Kerk naar buiten

De gemeente ontplooit diverse activiteiten waarmee we invulling willen geven aan onze opdracht om in de wereld getuigenis af te leggen van ons geloof. Een deel van deze activiteiten vindt plaats vanuit de eigen gemeente, zoals de Herberg en de Open Dag.

Een ander deel vindt plaats in samenwerking met de andere kerken in onze regio, in het zogeheten Samen-kerk-overleg [zie: adressen]. Onder de verantwoordelijkheid van Samen-kerk vallen onder andere de volkskerstzang, bijeenkomsten in de week van gebed en de taakgroep ten behoeve van asielzoekers.

 

Reacties zijn gesloten.