Pastoraat

De gemeente is verdeeld in 12 pastorale wijken. In elke wijk is een wijkteam actief dat in principe bestaat uit een wijkouderling, een diaken en één of meer wijkmedewerkers. De wijkouderling is het eerste aanspreekpunt voor huisbezoek en andere pastorale zorg. Bij ziekenhuisopname, acute nood of overlijden kunt u direct contact opnemen met de wijkpredikant.

Naast het vertrouwde huisbezoek bestaat ook de mogelijkheid om in kleine groepjes van 3 tot 6 personen bijeen te komen om te praten over het geloof met als doel het eigen geloof te verdiepen en elkaar pastoraal bij te staan. Er is een commissie die twee keer per seizoen gespreksvragen voorbereidt bij een Schriftlezing, mede aan de hand van het jaarthema. De deelnemers worden telkens opnieuw ingedeeld in groepjes, zodat ze steeds met andere gemeenteleden een geloofsgesprek kunnen voeren.

Contact via de wijkteams.

Op deze site onder pastoraat vindt u  overzicht van de 12! wijken en de wijkmedewerkers die zich graag voor het contact- en bezoekwerk willen inzetten. Helaas is niet elk wijkteam helemaal compleet, maar gelukkig heeft elke wijk wel minimaal 1 wijkmedewerker en zijn medewerkers van andere wijken indien nodig standby. Klik hier voor het overzicht https://www.pgmusselkanaaleo.nl/pastoraat/

De ouderling is verantwoordelijk voor het coördineren van het bezoekwerk. In de wijken zonder ouderling doet de diaken dat en in de wijken waar noch een ouderling, noch een diaken aan verbonden is, vervult de wijkmedewerker de coördinerende functie, maar altijd in samenspraak met een ouderling van een andere wijk. Verder heeft elk teamlid haar/zijn eigen kerntaak die past bij de positie in het team. Denk bij de wijkmedewerker bijvoorbeeld aan de meer informele contacten (even vragen hoe het gaat, is er iets wat we voor u kunnen doen?). Denk bij de diaken bijvoorbeeld aan de meer praktische hulp bij uw leefomstandigheden (bijvoorbeeld ook in samenspraak met Welstad of Present of andere welzijnsorganisaties). Denk bij de ouderling aan de meer pastorale, ziel-zorgelijke bijstand of nabijheid en waar een geloofsgesprek en/of een gebed gewenst is. Maar altijd zal er een ouderling beschikbaar zijn die voor u het eerste aanspreekpunt is. En maak vooral gebruik van deze vrijwilligers. Ze doen het voor u.

Verder helpen we elkaar het best wanneer u de aard van het kontakt helder voor ogen probeert te hebben voordat u contact opneemt met de ouderling/coördinator. Zij/hij zal dan in overleg met u proberen vast te stellen wie van het team u het best verder kan helpen bij een informeel kontakt, of praktische/financiële hulp, of voor pastoraat en gebed. Zoals eerder gezegd, we hopen in deze bizarre en moeilijke tijden ook op afstand iets voor elkaar te kunnen betekenen. Maak vooral gebruik van de bereidheid van andere gemeenteleden om er voor u te zijn. De predikant is voor alle wijkteams ondersteunend beschikbaar en levert in overleg met de ouderling zijn aandeel in het bezoekwerk. In eerste instantie is hij vooral ondersteunend in situaties waarin de scholing en expertise van de predikant een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de inzet van de andere wijkteamleden. Op deze manier hopen we dat iedereen tot haar/zijn recht komt in de bediening waarin zij/hij is geroepen om tot zegen voor de ander te zijn.

Leren

Voor de volwassenen zijn er – naast de erediensten – diverse mogelijkheden om bezig te zijn met verdieping van het geloof en groei in de omgang met God. Er zijn gesprekskringen, groeigroepen, een gebedskring, een vrouwengespreksgroep en ouderenmiddagen, geleid door gemeenteleden en/of ambtsdragers.

 

Kerk naar buiten

De gemeente ontplooit diverse activiteiten waarmee we invulling willen geven aan onze opdracht om in de wereld getuigenis af te leggen van ons geloof. Een deel van deze activiteiten vindt plaats vanuit de eigen gemeente, zoals de Herberg en de Open Dag.

Een ander deel vindt plaats in samenwerking met de andere kerken in onze regio, in het zogeheten Samen-kerk-overleg [zie: adressen]. Onder de verantwoordelijkheid van Samen-kerk vallen onder andere de volkskerstzang, bijeenkomsten in de week van gebed en de taakgroep ten behoeve van asielzoekers.

 

Reacties zijn gesloten.