Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkelijke gemeente wordt geleid door de Kerkenraad die is samengesteld uit ambtsdragers. Er worden vier ambten onderscheiden: diakenen, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en predikanten. De Kerkenraad als geheel heeft tot taak de gemeente bij het heil in Christus en bij haar dienst in de wereld te bewaren.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden allen gekozen uit het midden van de gemeente. Preses en Scriba worden in functie gekozen. Predikanten worden beroepen van buitenaf en verbonden aan de plaatselijke gemeente.

Predikant: vacant

Preses: dhr. Henk Leenders

Scriba: mevr. Janny Pot-Lukens

 

Samenstelling Diaconie

De Diaconie, ook wel genoemd het College van Diakenen, bestaat uit diakenen. De taken van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester worden binnen het College zelf verdeeld.

Voorzitter: mevr. Alja Vos-Pot

Secretaris: mevr. Paulien Olthuis-Hofmeijer

Penningmeester: dhr. Arjan Alons

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters die niet zijn bevestigd in het ambt. De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester behoren tot de ouderling-kerkrentmeesters.

Voorzitter: dhr. Arnold Clevering

Secretaris: mevr. Haikie Albers-Meendering

Penningmeester: dhr. Henk Arnoldus

 

PROFIELSCHETS NIEUWE PREDIKANT(E)

Persoon

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon, jong van geest, die zich fulltime wil inzetten voor de gemeente in heel haar verscheidenheid. Wij verwachten dat onze nieuwe predikant het werk verricht vanuit de huidige gegeven kerkelijke situatie om vervolgens creatief en zelfstandig te werken aan de verdere opbouw van de gemeente.
Hij/zij is een inspirerend mens met een warme belangstelling voor mensen van deze tijd die allemaal hun eigen levens- en geloofsvragen hebben.

Functioneren in de eredienst

Onze gemeente is gebaat bij een begrijpelijke, doelgerichte en blijmoedige prediking gegrond op de bijbel, die de gemeente stimuleert om een meelevende geïnspireerde gemeente te zijn.
Naast de wekelijkse eredienst werkt u mee aan verschillende laagdrempelige diensten. De nieuwe predikant staat achter het besluit dat alle gedoopte leden, zowel jong als oud, mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.
De nieuwe predikant(e) wordt geacht in beide kerkgebouwen voor te gaan in de Eredienst op zondag. Dit zou kunnen betekenen dat er twee Erediensten na elkaar worden vervuld. (afhankelijk van Kerkenraadsbesluit)

Functioneren in de gemeente

De nieuwe predikant(e) is een bruggenbouwer die de verschillende commissies en werkgroepen binnen de gemeente verbindt. Daarnaast bent u één van de stuwende krachten achter interkerkelijke samenwerkingsverbanden.

Tot uw taak behoort mede het verzorgen van een aantal diensten in de verzorgingstehuizen die ons dorp rijk is.

Mocht u belangstelling hebben voor de hele profielschets, klik dan op de link hieronder.

Profielschets

Reacties zijn gesloten.