wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat ons beleid is afgestemd op de Kerkorde van de landelijke kerk. In de Plaatselijke Regeling zijn de bepalingen opgenomen die specifiek geldig zijn in onze gemeente.

Bij de totstandkoming van onze Gemeente in 2010 is de volgende identiteit en visie geformuleerd:

* Met de identiteit geven we aan wie we als gemeente ten diepste zijn:

Een gemeente die voluit een plaatselijke Protestantse Gemeente wil zijn, die belijdt dat God trouw is aan ons en dat wij willen groeien in trouw aan Hem.

Daarnaast willen we in dankbaarheid en verplichting aan Jezus Christus, op Bijbelse gronden gemeente zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen, door samen te vieren, te leren, te zorgen, te dienen en te getuigen.

* Met de visie geven we aan wat ons drijft en waarheen we als gemeente op weg zijn:

Een open en zorgzame gemeente die zich vierend en lerend schaart rondom het Woord, om van daaruit geïnspireerd en met inzet van ieders gaven in woord en daad, het evangelie van Christus onderling en in de wereld uit te dragen.

 

Wat de identiteit en visie betekent voor het beleid van de komende jaren, is vastgelegd in het beleidsplan 2014 – 2018. Vier speerpunten staan daarin centraal:

 

1. Groei in kennis van de Bijbel

Om te groeien in geloof en in trouw aan God is het noodzakelijk om te groeien in vertrouwdheid met en kennis van de Bijbel. Tijdens de erediensten en in gebeds- en (Bijbel)gespreksgroepen kunnen we elkaar stimuleren in het bewust worden van de opdracht die we hebben. De vertrouwde omgang met Gods Woord moet de grond zijn van ons geloof en de leidraad voor ons leven.

2. Groei in de persoonlijke omgang met God

Om te groeien in geloof en in trouw aan God is het noodzakelijk om te groeien in de persoonlijke omgang met de Here God. Hét middel daarvoor is het gebed. Door bewust de omgang met God te zoeken, maken we ruimte voor Zijn aanwezigheid en leiding in ons leven.

3. Groei in eenheid

Om het evangelie van Christus geloofwaardig uit te kunnen dragen, is het noodzakelijk om in de gemeente zelf te leven naar het grote gebod van de liefde, tot God én tot elkaar. Dat vraagt erkenning van de onderlinge verscheidenheid en het ontdekken van ieders gaven en talenten. Als we elkaar de ruimte geven om bij te dragen aan de opbouw van de gemeente, kunnen we groeien in eenheid en saamhorigheid.

4. Groei in het uitdragen van het geloof

Om het evangelie van Christus uit te dragen, is het noodzakelijk om onze schroom en verlegenheid te overwinnen in het spreken over ons geloof. Het doorgeven van het geloof aan de volgende generatie en aan mensen die Christus nog niet of niet meer kennen, vraagt om daden én woorden. Het gaat vooral om woorden waarmee je de ander laat delen in jouw persoonlijke beleving van het geloof. Het is niet nodig de ander te overtuigen van ons gelijk, want dat doet de Heilige Geest, zo is ons beloofd.

Reacties zijn gesloten.