Beleidsplan

De Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat ons beleid is afgestemd op de Kerkorde van de landelijke kerk. In de Plaatselijke Regeling zijn de bepalingen opgenomen die specifiek geldig zijn in onze gemeente.

Enkele punten uit het beleidsplan 2019-2022

Identiteit en visie

De PGMeo heeft bij de fusie zowel een identiteit als een visie opgesteld. Zij zijn bedoeld als uitgangspunt van het beleid. Met de identiteit geven we aan wie we ten diepste willen zijn als gemeente, de visie geeft aan wat ons drijft en waarnaar wij op weg zijn.

Identiteit:

De PGMeo is een gemeente die voluit een plaatselijke Protestantse Gemeente wil zijn, die belijdt dat God trouw is aan ons en dat wij willen groeien in trouw aan Hem. Daarnaast willen we in dankbaarheid en verplichting aan Jezus Christus, op Bijbelse gronden gemeente zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Dit doen wij door samen te vieren, te leren, te zorgen, te dienen en te getuigen.

Visie:

Een open en zorgzame gemeente die zich vierend en lerend schaart rondom het Woord, om van daaruit geïnspireerd en met inzet van ieders gaven in woord en daad, het evangelie van Christus onderling en in de wereld uit te dragen.

 Typering van de gemeente

Onze gemeente is een actieve gemeente waarin veel vrijwilligers veel werk verzetten. Op dit moment zijn we een gemeente die vooral veel doet. In de afgelopen jaren hebben we gewerkt met vier speerpunten die gingen over groei, namelijk 1) groei in kennis van de bijbel, 2) groei in de persoonlijke omgang met God, 3) Groei in eenheid en 4) groei in het uitdragen van het geloof. Deze speerpunten zijn voornamelijk uitgewerkt in vier themadiensten per jaar. De speerpunten zijn niet specifiek gekoppeld geweest aan de activiteiten die binnen de kerk plaatsvinden.

Wij zijn een gemeente die waarde hecht aan de betrokkenheid van jeugd bij de kerk. Er is een actieve groep jongeren die we graag willen vasthouden en waar we verder in willen investeren. Anderzijds zien we dat twee derde van de gemeenteleden ouder is dan 45 jaar. We zijn zoekende naar een manier om de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te verbinden.

Doelstelling en jaarthema

Kijkend naar het profiel van de gemeente wordt de doelstelling voor de komende vier jaren als volgt geformuleerd:

De PGMeo heeft als doel in de komende vier jaar een bloeiende gemeente te zijn, waar gemeenteleden zich met God en elkaar verbonden voelen.

Als jaarthema is daarom in het eerste jaar gekozen voor ‘Leven uit de Bron’. Hiermee willen we bereiken dat we onze doelstelling realiseren vanuit bezinnen en communiceren, met als resultaat bijpassende activiteiten of bouwstenen te ontwikkelen om het beleid te concretiseren.

Speerpunten

De PGMeo heeft voor de komende vier jaren afgesproken wederom te werken met de vier speerpunten die gaan over groeien. Dit omdat deze speerpunten aansluiten bij de identiteit zoals we die hebben geformuleerd én omdat wij vinden dat we nog lang niet uitgegroeid zijn op deze onderwerpen.

De 4 speerpunten voor de komende vier jaren zijn:

  • Groei in kennis van de Bijbel: Om te groeien in geloof en in trouw aan God is het noodzakelijk om te groeien in vertrouwdheid met en kennis van de Bijbel. Tijdens de erediensten en in gebeds- en Bijbelgespreksgroepen kunnen we elkaar stimuleren in het bewust worden van de opdracht die we hebben. De vertrouwde omgang met Gods Woord moet de grond zijn van ons geloof en de leidraad voor ons leven.
  • Groei in persoonlijke omgang met God: Om te groeien in geloof en in trouw aan God is het noodzakelijk om te groeien in de persoonlijke omgang met de Here God. Hét middel daarvoor is het gebed. Door bewust de omgang met God te zoeken, maken we ruimte voor Zijn aanwezigheid en leiding in ons leven.
  • Groei in eenheid: Om het evangelie van Christus geloofwaardig uit te kunnen dragen, is het noodzakelijk om in de gemeente zelf te leven naar het grote gebod van de liefde, tot God én tot elkaar. Dat vraagt erkenning van de onderlinge verscheidenheid en het ontdekken van ieders gaven en talenten. Als we elkaar de ruimte geven om bij te dragen aan de opbouw van de gemeente, kunnen we groeien in eenheid en saamhorigheid.
  • Groei in het uitdragen van het geloof: Om het evangelie van Christus uit te dragen, is het noodzakelijk om onze schroom en verlegenheid te overwinnen in het spreken over ons geloof. Het doorgeven van het geloof aan de volgende generatie en aan mensen die Christus nog niet of niet meer kennen, vraagt om daden én woorden. Het gaat vooral om woorden waarmee je de ander laat delen in jouw persoonlijke beleving van het geloof. Het is niet nodig de ander te overtuigen van ons gelijk, want dat doet de Heilige Geest, zo is ons beloofd.

 

Personeel

De Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. heeft 2 kosters in dienst voor respectievelijk 7,2 en 12 uur per week.

Alle geledingen binnen de kerkenraad hebben vanuit het beleidsplan een werkplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Jaarlijks zal het beleidsplan geëvalueerd worden door de kerkenraad.

 

Reacties zijn gesloten.