Beleidsplan

De Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat ons beleid is afgestemd op de Kerkorde van de landelijke kerk. In de Plaatselijke Regeling zijn de bepalingen opgenomen die specifiek geldig zijn in onze gemeente.

Hieronder staan een paar punten uit het beleidsplan 2023-2026. Het volledige beleidsplan kunt u raadplegen via de link:                  beleidsplan PGMeo 2023-2026 def.   

Identiteit en visie

De PGMeo heeft bij de fusie zowel een identiteit als een visie opgesteld. Zij zijn bedoeld als uitgangspunt van het beleid. Met de identiteit geven we aan wie we ten diepste willen zijn als gemeente, de visie geeft aan wat ons drijft en waarnaar wij op weg zijn.

Identiteit:

De PGMeo is een gemeente die voluit een plaatselijke Protestantse Gemeente wil zijn, die belijdt dat God trouw is aan ons en dat wij willen groeien in trouw aan Hem. Daarnaast willen we in dankbaarheid en verplichting aan Jezus Christus, op Bijbelse gronden gemeente zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Dit doen wij door samen te vieren, te leren, te zorgen, te dienen en te getuigen.

Visie:

Een open en zorgzame gemeente die zich vierend en lerend schaart rondom het Woord, om van daaruit geïnspireerd en met inzet van ieders gaven in woord en daad, het evangelie van Christus onderling en in de wereld uit te dragen.

 Typering van de gemeente

Onze gemeente is een licht behoudende maar actieve gemeente waarin vrijwilligers veel werk verzetten. Op dit moment zijn er een aantal vaste activiteiten die door een groep gemeenteleden trouw wordt bezocht. Ook zijn we een gemeente die waarde hecht aan de betrokkenheid van jeugd bij de kerk. Er is een actieve groep jongeren die we graag willen vasthouden en waar we verder in willen investeren. Anderzijds zien we dat ruim twee derde van de gemeenteleden ouder is dan 45 jaar. We zijn zoekende naar een manier om de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te verbinden.

Doelstelling en jaarthema

De doelstelling van onze gemeente was en blijft voor de komende jaren:
De PGMeo heeft als doel een bloeiende gemeente te zijn, waar gemeenteleden zich met God en elkaar verbonden voelen.

Als jaarthema is gekozen voorSamen aan tafel met de vrucht van de Geest’.

Tijdens de kerkenraadsdag in 2022 hebben we met elkaar gesproken over de Vrucht van de Geest. Galaten 5:22 zegt: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Deze negen onderdelen toepassen in ons dagelijks leven, oefenen in deze vaardigheden en met elkaar en onze kinderen spreken over hoe God door de Geest in ons werkt. We willen dit laten doorwerken in onze persoonlijke groei, maar ook in groeiende samenwerking, gemeenteleven en activiteiten.
Daarnaast, samen aan tafel; want waar vinden mooie gesprekken vaak plaats? Waar vieren we de maaltijd van de Heer? Aan tafel. Samen, met elkaar. Door dit samen te voegen hopen we op goede maaltijden, met fijne gesprekken en vele activiteiten waar we van en met elkaar genieten en leren, en ons openstellen voor de wereld waarin wij leven.

 

Alle geledingen binnen de kerkenraad hebben vanuit het beleidsplan een werkplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Jaarlijks zal het beleidsplan geëvalueerd worden door de kerkenraad.

 

Reacties zijn gesloten.