Meditatie

Wat gaat er uit van de kerk, als de kerk uit gaat        (JV)

In een kerkelijk samenzijn hebben liederen geklonken van dank, eerbied en lofprijzing. Aan de hand van bijbelgedeelten zijn bemoedigende, vermanende en stichtende woorden gesproken. Met een vriendelijk knikje en de wens voor een goede zondag wordt de kerk verlaten. De koffie wacht.

Onder elkaar spreken de gemeenteleden over de uitleg van een moeilijke tekst of een nieuw gezichtspunt. Opnieuw klonk de blijde boodschap van Gods liefde voor zondaren, vergeving van zonden en eeuwig leven.

Jezus die kwam om de doodstraf voor onze zonden over te nemen zodat wij daar vrij van kunnen zijn. Bij herhaling werd gehoord van een leven dat wacht na de dood in volle vrede en blijdschap in gemeenschap met God en Jezus. Heerlijk om naar uit te zien! Tot die tijd te  kunnen leven uit de kracht van de heilige Geest. Daarbij samen lettend op de tekenen van de tijd omdat Jezus spoedig terug zal komen. Wat een geweldige toekomst!

Helaas zijn er ook veel mensen die dat allemaal niet weten, omdat niemand het ze heeft verteld (Romeinen 10:14). Van het goede nieuws dat Jezus aan een kruis hing en stierf in hun plaats. Het is aan ieder aangeboden. Een mens hoeft niet zonder hoop te sterven.

Als mensen die naar de kerk gaan en Jezus in ons leven hebben uitgenodigd, weten we dat gelukkig allemaal en genieten van de vrijheid en vrede die zonden vergeving met zich meebrengt. En zondigen we per ongeluk nog eens, dan is er steeds weer vergeving. Omdat Jezus een deel van ons leven is geworden mogen we steeds een beroep op Hem doen als we het moeilijk hebben, in wijsheid te kort schieten. Hij had gezegd: “mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. Zo sta je niet alleen in deze wereld in alle omstandigheden. Ook bij zorgen, ziekte, oorlog en geestelijke strijd is er die zekerheid dat Jezus er van weet. Bij Hem is steun en hulp te verwachten. Want Jezus is overwinnaar over zonde en satans macht.

Wetend van je vrijheid, verlost van zonde schuld en eeuwig leven in het vooruitzicht, mogen we dat goede nieuws aan anderen onthouden (Hebreeën 2: 3)? Mogen anderen ook weten van de redding van de dood en wat Jezus voor ons heeft gedaan? Gelijk de opdracht aan de leerlingen van Jezus: Ga en vertel het evangelie, wees getuigen van wat je weet en ervaren hebt in de relatie met Jezus (Handelingen 1: 8). Vertel van wonderen in je leven, van gebedsverhoringen zodat anderen ook bemoedigd worden en in het geloof gaan groeien. Weet dat ook in Nederland de tijd voor het vrije evangeliewoord nog maar heel kort is!

En nu: Ga en vertel! wees getuigen (Matthéüs 28: 19; Marcus 16:15,16) Kun je zelf niet gaan door lichamelijke of geestelijke beperkingen of omdat je niet durft bid dan voor hen die dat wel  kunnen. (Matthéüs 9: 37,38; Lucas 10:2). Vraag de Heer van de oogst om arbeiders, om werkers die het goede nieuws kunnen doorvertellen.

De tijd in de wereld is zorgelijk en het wordt snel slechter. De boodschap van het heil heeft haast: werk nu het nog dag is, laat je licht schijnen in deze wereld. Iedereen moet weten wie Jezus is (1 Johannes 2:15-17).

Wat gaat er uit van de kerk, als de kerk uit gaat?          (jv)

Jaap zondag

 

Reacties zijn gesloten.