ANBI Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o.
Telefoonnummer: 0599-412596
RSIN/Fiscaal nummer: RSIN 822677842
Nummer Kamer van Koophandel: 76474615
Website adres: www.pgmusselkanaaleo.nl
E-mail: info@pgmusselkanaaleo.nl
Adres: Marktstaat 44
Postcode: 9581AC
Plaats: Musselkanaal
Postadres: Postbus 93
Postcode: 9580 AB

De Protestantse gemeente Musselkanaal e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Identiteit:

De PG Musselkanaal e.o. is een gemeente die voluit een plaatselijke Protestantse Gemeente wil zijn, die belijdt dat God trouw is aan ons en dat wij willen groeien in trouw aan Hem. Daarnaast willen we in dankbaarheid en verplichting aan Jezus Christus, op Bijbelse gronden gemeente zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Dit doen wij door samen te vieren, te leren, te zorgen, te dienen en te getuigen. 

Visie:

Een open en zorgzame gemeente die zich vierend en lerend schaart rondom het Woord, om van daaruit geïnspireerd en met inzet van ieders gaven in woord en daad, het evangelie van Christus onderling en in de wereld uit te dragen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Musselkanaal.

B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Aanvullend op het beleidsplan van de PKN vindt u op onderstaande webpagina het beleidsplan 2023-2026 van onze gemeente. https://www.pgmusselkanaaleo.nl/over-ons/identiteit-en-visie/

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Het college van kerkrentmeesters (KRM) van de PG Musselkanaal e.o. heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met alle zaken die komen kijken bij het exploiteren van een kerkelijke gemeente en de bijbehorende gebouwen. Afgelopen jaar zijn onder andere de volgende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

  • Plaatsen van zonnepanelen,
  • Renovatie van het dak van de zalen achter het kerkgebouw,
  • Sanering van asbest, recent aangetroffen in de kelder,
  • Schilderwerk buitenom van kerkgebouw en pastorie.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Het college van KRM heeft voor 2023 de volgende bestedingen op het programma staan. Dit zijn bestedingen met een eenmalig karakter waarvoor in de begroting extra reserveringen meegenomen zijn:

  • Renovatie van rioolstel van de pastorie,
  • Energietransitie.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

Na een lastig coronajaar is 2022 voor het college van kerkrentmeesters een jaar geweest waarin een aantal achterstallige zaken aangepakt zijn. In 2021 is schilderwerk uitgevoerd aan de pastorie en aan de kerk. De werkzaamheden zijn niet voltooid en zijn in 2022 voortgezet. Tevens is er asbest aangetroffen in de kelder waar de CV-ketel geplaatst is. Voordat er werkzaamheden aan de installatie gedaan konden worden moest het asbest op een veilige wijze gesaneerd worden. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, er kan weer veilig in de kelder aan de CV-installatie gewerkt worden. Verder stond 2022 voor de PG Musselkanaal in het teken van hoge energieprijzen. Er is een energierapport opgemaakt door een extern bureau waarin diverse aanbevelingen zijn gedaan ten aanzien van het energieverbruik en mogelijkheden dit te reduceren. Het kerkgebouw bestaat uit drie gedeeltes, te weten de oude kerkzaal zelf, een deel oude zalen en een deel nieuwbouw achter de kerk. Hierdoor is er enig onderzoek nodig waar welke maatregelen het beste tot zijn recht komen. Met name in de oude, grote kerkzaal zal het lastig zijn om tot een significante reductie in het energieverbruik te komen. Een eerste stap in deze energietransitie is in 2022 al gezet met de plaatsing van zonnepanelen op het platte dak van de zaal achter de kerk. De kerkrentmeesters zullen in 2023 een groot gedeelte van hun tijd besteden aan het doorvoeren van verdere verduurzamingsmaatregelen.

 

Reacties zijn gesloten.