Liturgie 15 september

Liturgie zondag 15 september 2019 in “De Ontmoeting”’

Aanvang 9.30 uur

 

 Voorganger: Mw. D. v.d. Meer

Organist:      Mark Wubs

 

 

Voor de dienst: lied 970: 3, 4 en 5 — Vlammen zijn er vele

 

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied ps 84: 1, 5 en 6

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen lied 680: 1, 4 en 5

 

Gebed

 

Kinderlied: Als je bidt, zal Hij de geven —

Elly & Rikkert — Youtube

 

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

 

Bijbellezing uit de H.S.V.  Jesaja 63:7-11

                                              Efeziers 4:17-32

 

Zingen  psalm  51: 5

 

Verkondiging 

 

Zingen lied 841: 1, 2 en 4

 

 Kinderen oudste groep komen weer in de kerk

 

In memoriam zr. A. Bos-Popken

 

Zingen Joh.  De Heer nr. 836: 1 en 2

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte: kerk, Eigen jeugd

 

Kinderen jongste groep + oppas komen weer in de kerk

 

Zingen lied 726 : 1 en 6

 

Zegen

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — witten muren kerk

 

 

Na de dienst is er koffie drinken

 

 

Zondagsbrief 15 september 2019

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. T. Kuipers-de Roo.

 

Collectes

Vandaag zondag 15 september gaat de collecte naar Eigen jeugd PGM eo. Voor het knutsel en lesmateriaal van de kindernevendienst is geld nodig. Zo ook voor het catechisatie materiaal.

En er worden cadeaus gekocht die worden gegeven tijdens afscheid kindernevendienst. En af en toe iets lekkers/leuks kost ook geld.

Op zondag 22 september is de collecte bestemd voor Diaconaat.  Het omzien naar onze naaste is wat we diaconaat noemen. Het diaconaat, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen

heen ontwikkeld. Na de tweede wereldoorlog kwamen de diakenen met anderen initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen, nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: “helpen waar geen (andere) helper meer is”.

 

Ziekenzondag 2019

Fantastisch, dat er zoveel fruit door de gemeenteleden op zondag 8 september  jl. is meegebracht naar de kerk. We hebben ruim 100 fruitbakjes kunnen maken en bezorgen. Ook een woord van dank aan allen, die hebben geholpen met het klaar maken en de bezorging van de bakjes.

 

Ontmoetingsmomenten

U kunt zich ook nog opgeven voor de excursie naar Royal Goedewaagen in Nieuw Buinen op 17 september a.s. We vertrekken om 13.30 vanaf “De Ontmoeting”. Vervoer wordt geregeld.

Voorin de Kerk ligt een opgaveformulier.

U kunt ook bellen met  Martha Clevering tel. 417232 of Mieke Leenders tel. 417901.

 

 

Loopgroep

Woensdag 18 september gaan we weer aan de wandel: samen in beweging! Let op: Vertrek om 18.45 uur vanaf de kerk.

Gerhard heeft een mooie route voor ons in de natuur bij Sellingen.

De wandeling duurt ongeveer een uur. Ga je mee?

Removos

Beste gemeenteleden.

De voorbije week was het aangenaam bezet in “De Harmonie”.

Het is gebleken dat we met elkaar bergen kunnen verzetten. Dank daarvoor.

Door verdrietige omstandigheden konden we woensdag, donderdag en vrijdag niet removossen omdat “De Harmonie” gebruikt moest worden voor een uitvaart.

We zijn daardoor iets achteropgeraakt.

Ter herinnering doen we nogmaals een beroep op u allen om aanstaande maandag en verder weer veelvuldig aanwezig te zijn om de klus te klaren.

We zien u dus graag weer komen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Spekdikkenaktie

Het is weer bijna zo ver, de spekdikkenaktie op vrijdag 4 en 11 oktober a.s.

We gaan op woensdag 2 oktober (ook ‘s avonds) en donderdag 3 oktober een voorraad spekdikken bakken. We beginnen ’s morgens om 8.30 uur te bakken. Woensdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur.

U kunt zich al vast aanmelden bij Ina Brinks tel.  416547.

Als u in de spekdikkenkar wilt zitten bakken of verkopen dan kunt u zich ook aanmelden bij Ina Brinks.

We kunnen alle hulp goed gebruiken zowel bij het bakken als in de kraam bakken en verkopen op de vrijdagen 4 en 11 oktober.

Reacties zijn gesloten.