Zondagsbrief

Liturgie voor de dienst

op zondag 11 november  2018

in “de Ontmoeting”

Aanvang: 9.30 uur

 

Vandaag ontmoetingsbende

 

Voorganger:  Ds. J. Baan

Organist     :   Mw. M. Withaar-Boomsma

 

 Voor de dienst: Lied 752    

Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijke leven

Welkom en mededelingen

Lied 92: 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Lied 287: 1, 2 en 5

Gebodslezing

Lied 903: 1 en 6

Gebed voor de opening van het Woord

Lezingen: ps. 42     ps. 73:1-17     Openbaring 5:1-5

Lied 73: 1 en 6

Verkondiging

Lied 42: 1, 2 en 7

Dankgebed en voorbede

Collecte: kerk, Sulawesi

De kindernevendienst + oppas komen weer in de kerk

Lied 801: 1, 2 en 4

Zegen

Zingen: 3x Amen

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — verwarming

 

 

Zondagsbrief  11 november 2018

 

Zieken

Mw. T. Hanouwer-Wever, is opgenomen in het Refaja ziekenhuis.

Mw. G. Lutje-Kars,  mocht het ziekenhuis verlaten en verblijft de komende 6 weken in De Horst voor revalidatie, afd. De Hunze Emmen.

 

Bloemen

De bloemen van de gemeente gaan als steuntje in de rug naar de fam. D.M.B. v.d. Oosterkamp.

 

Ontmoetingsbende vandaag

Zit je op de Basischool?

Kom dan naar de Ontmoetingsbende achter de kerk in zaal Harmonie.

Dat is een kinderdienst, waarin we deze keer uitleg krijgen over oude en nieuwe mensen. Hoe?

Met behulp van een schaar! En een spel met kleren. Nieuwsgierig? Doe met ons mee, je bent van harte welkom!

 

Collectes

Vandaag, zondag 11 november, is de collecte bestemd voor Sulawesi.

Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter verwoestte een winkelcentrum, ziekenhuis, hotel, vliegveld en duizenden woningen.

De gevolgen van deze beving waren al een

ramp te noemen. De tsunami die volgde in het noorden van Sulawesi heeft de ramp nog veel groter gemaakt, met honderden doden en duizenden gewonden.

Mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en hebben noodhulp nodig.

Zondag 18 november wordt gecollecteerd voor Artsen zonder Grenzen.

Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen, die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie.

 

Schoenendoosactie

Vandaag en volgende week zondag, 18 november, kan de gevulde schoenendoos worden ingeleverd.

Mocht u nog een schoenendoos willen vullen, dan ligt in de hal van de kerk een folder met informatie.

De geldenvelop, die aan de folder zit, hoeft u niet in te vullen. De kosten voor organisatie en transport zijn 5 euro per schoenendoos. Dit bedrag zal door de diaconie worden voldaan.

Voor verdere informatie: zie Kerknieuws.

 

Naar aanleiding van de gemeenteavond, gehouden op 6 november 2018.

Samenstellen beroepingscommissie

Gemeenteleden die plaats willen nemen in de beroepingscommissie kunnen zich opgeven bij onze scriba Janny Pot. Ook als u de naam van een ander wilt doorgeven, omdat u denkt dat hij of zij geschikt is, mag u dit met een gerust hart doen. Iedereen wordt persoonlijk gevraagd als de kerkenraad hem of haar ook een goede kandidaat acht.

De kerkenraad zal een keuze moeten maken, dus opgave betekent niet automatisch dat u in de beroepingscommissie zit.

Zie leeftijdscategorieën:

-25 jaar                        1 gemeentelid

25-35 jaar                         1          “

35-65 jaar                         2          “

65-plus                       1          “

Wijkouderlingen              1 verplicht

Diakenen                         1       “

Kerkrentmeesters            1       “

Ook vindt de kerkenraad het gewenst dat er een gemeentelid uit Mussel, die kerkt in “De Binding”, in de beroepingscommissie komt.

Opgave dient te geschieden voor 23 november 2018.

Gegevens scriba: e-mail scriba@pgmusselkanaal.nl , of persoonlijk.

 

ONTMOETINGSMIDDAG voor iedereen die daar behoefte aan heeft op 20 november 2018 Van 14.00-16.00 uur in “De Harmonie”.

Wij trappen af met een ontspannen middag, elkaar ontmoeten, bijpraten, nog meer ideeën verzamelen om dit een vervolg te geven.

(voor wie dat wil) een spelletje spelen: o.a. sjoelen, scrabble enz. In het beleidsplan staat: jong en oud, nog meer samen toewerken naar een bloeiende gemeente, waar gemeenteleden zich met God en elkaar verbonden voelen. Wij trappen af en u denkt mee over het vervolg! Op de gemeenteavond van 6 november jl. hebben diverse mensen aangegeven te willen helpen met het organiseren van diverse activiteiten. Hierover later meer. Dus gaan we met elkaar een goede winter tegemoet vol warmte en enthousiasme om elkaar als geloofsgenoten te ontmoeten in “De Ontmoeting” of “De Binding”,

toepasselijke namen voor onze gebouwen, nu wij nog!

Gasten meenemen kan altijd! We zijn een open gemeente.

Kosten: €1,- voor de koffie en thee.

Wilt u graag komen en heeft u geen vervoer?

Even een belletje naar Martha Clevering tel. 417232 of Mieke Leenders tel. 417901

 

Fatou Gaye

Vorig jaar is de opbrengst van de Oogst-Dag gegaan naar Vera Dokter (kleindochter van fam. Dokter uit de 2e Exloërmond) die naar Gambia is geweest. Vera is toen bij Fatou Gaye geweest om haar te helpen.

Er zijn diverse mensen aktief geweest voor haar, door babymutsjes te maken. Ook die zijn naar Fatou Gaye gegaan.

Fatou Gaye biedt zorg en onderdak aan weeskinderen.

Ze heeft onlangs via, Kinderhulp Gambia, een nieuwe keuken gekregen. Deze organisatie ondersteund haar bij grote projecten. Nu wil ze graag de slaapruimtes van de meisjes aanpakken. Daarvoor denkt ze aan containers omdat die sterker zijn, sneller geplaatst kunnen worden en ze zijn stukken goedkoper.

Vera Dokter gaat eind dit jaar weer naar Gambia en ze zal dan ook Fatou Gaye weer bezoeken om haar geld te overhandigen voor dit project.  Wat zou het fijn zijn om ook dit jaar weer mee te mogen doen voor dit project. Het mooie is, dat alles wat hier binnen komt, ook werkelijk bij Fatou  terecht komt. Hier hebben we niet te maken met salarissen of strijkstokken.

Doet u mee? U kunt uw geld overmaken op:

NL 94 RABO 03 14 67 77 12  t.n.v. V. Dokter o.v.v. Fatou Gaye of Gambia

vr.gr. namens Vera, Peter Veenstra

Reacties zijn gesloten.