Liturgie 5 april

Streaming kerkdienst 3 i.v.m. Corona-uitbraak

Op 5 april 2020 vanuit De Ontmoeting in Musselkanaal

Aanvang: 9.30 uur

 

 

Voorganger:  ds. A.W. v.d. Griend

 

 

De Paaskaars wordt aangestoken

 

Welkom & mededelingen

 

Zingen: Psalm 122: 1, 2 en 3 (oude berijming)

 

We horen: Psalm 87 (BGT)

 

Loflied, we zingen: Psalm 75: 1en 6 (oude berijming)

 

Stil gebed en Bemoediging & groet

 

Aanvangstekst: Efeziërs 2: 19 – 22 (BGT)

 

We zingen Opwekking 642: De Rivier

 

Gebed bij de opening van Gods Woord

 

KND en Paasproject: filmpje en fotopresentatie van de Palmpasenstokken.

 

Schriftlezing: Joh. 12: 12-26. (BGT)

 

Verkondiging: Ogen die mij zoeken…

 

We luisteren intussen naar “” Ogen die mij zoeken”

 

 

We belijden nu samen ons geloof in God

 

Dankzegging en voorbeden

 

Stil gebed en Onze Vader

 

Collecte: kerk, Stichting Bunjad   

Het geven aan de collecte kan via  rekening nummers onder aan deze info

maar ook via  GIVT, zeer eenvoudig en gemakkelijk

 

Intussen luisteren we naar: Lied 1003 (NLB)

 

Slotlied: We zingen: Opwekking 334

 

Zegen en gezongen “Amen”

 

Zondagsbrief 5 april 2020

 

Zieken

Zr. H. Munneke-Schudde, is vervelend komen te vallen en heeft een been gebroken.

Inmiddels is ze in Emmen geopereerd; Operatie is geslaagd. Als alles goed verloopt, mag ze a.s. maandag naar revalidatie.

Hopelijk zal dat De Heggerank zijn.

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. A. Leenman-Feddema.

 

Collectes

Vandaag zondag 5 april is de collecte bestemd voor Stichting Bunjad. Stichting Bunjad is opgericht in 2010 en wil bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid van de

minderheden in Pakistan. In Pakistan bestaan veel kleine gemeenten. Voor christenen in een achterstandssituatie zijn die gemeenten heel belangrijk, vooral het sociale contact. Daarom zijn er dan ook leiderschapstrainingen zodat kerkelijke werkers getraind en gecoacht worden in het opzetten van kleine projecten en jongerenclubs. Zowel het geestelijke leven als de sociaaleconomische positie van de christenen is daarmee gediend.

 

Op donderdag 9 april zal de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Tijdens deze dienst is De diaconale collecte bestemd voor de viering van het Heilig Avondmaal.

 

Op zondag 12 april is de collecte van Kerk in Actie bestemd voor Kinderen in de Knel: India

In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst 1 miljoen mensen in de textiel industrie.

Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen.

 

 

Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers

zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.

 

U kunt uw gave via de app van GIVT geven

of uw gift overmaken op rekeningnr tnv de Ontmoeting: NLRABO 0373725310

of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO036017733

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag ook omschrijving van doel collecte vermelden.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.