Liturgie 19 januari

Liturgie zondag 19 januari 2020  “De Ontmoeting”

Aanvang: 9.30 uur

 

Viering Heilig Avondmaal

 

 

Voorganger:  ds. A.W. v. d. Griend

Organist:       Rudi Lameijer

 

 

Oefenlied: Lied 612: 2 en 3

 

Welkom en mededelingen
 
Intochtslied: Zingende Gezegend 218: 1 en 2
Heer, wij zijn bijeengekomen  (Mel. Gez. 460 “looft de Koning)”
 Stil gebed, bemoediging en groet

 

Zingen: Klein Gloria

 

Aanvangstekst: 2 Petrus 1: 3 -7 + 12 (NBV)

Zingen: Lied 381: 1 — Genadig Heer, die al mijn zwakheid kent

 

Schuldbelijdenis

 

Gebed van verootmoediging

 

Zingen: Zingende Gezegend 218: 4 

Laat Uw liefde ons bestralen (Mel. Gez. 460 “looft de Koning)”

 

Genadeverkondiging

 

Gebed bij het openen van Gods Woord

 

Kinderlied: God kent jou  — You tube

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing: Mattheüs 4: 12-23 (NBV)

 

Zingen: Lied 381: 2 en 3 –

Gij hebt mij, Heer, geroepen naar Uw dis

 

Verkondiging

 

Na de preek luisteren we naar: Lied 1001 (NLB)

“De wereld omgekeerd “

 

Overgang naar de bediening van het Heilig Avondmaal

 

Gebeden

 

Collecten: Kerk, Heilig Avondmaal  

 De kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk

 

Lezing formulier

 

Zingen: Lied 381: 4 en 5 —

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt

 

Gebeden en Onze Vader

 

Rondgang brood en wijn

 

Lezing: Galaten 2: 17-20 (NBV)

 

Lofprijzing: Lied 386: 6 — U wil ik danken, grote Levensvorst

 

Danken wij God

 

 Slotlied: Opwekking 276 — “Laat heel de wereld het zien”

 

De kinderen van de oppas komen weer  in de kerk

 

Zegen

 

Amenlied: Lied 415: 3 — Amen, amen, amen…..

 

Uitgangcollecte: kerkrentmeesters — orgelfonds

 

Na de dienst staat er weer koffie/thee/limonade klaar.

 

Zondagsbrief 19 januari 2020

 

Zieken

Eén van onze catechisanten, Harm-Jan Eggens van de Beetserweg in Sellingen, wordt a.s. woensdag in Emmen geopereerd aan zijn verhemelte.

 

Br. H.K. Wiechertjes,  is afgelopen donderdag in Emmen gekatheteriseerd.

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar br.  H.K. Wiechertjes.

 

Collectes

Vandaag zondag 19 januari zal de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Tijdens deze dienst is de diaconale collecte bestemd voor de viering van het Heilig Avondmaal.

Op zondag 26 januari is de collecte bestemd voor onze Eigen Jeugd.

 

Vernieuwen blauw  Wie, Wat, Waar – boekje

De kerkenraad heeft besloten om, vooruitlopend op en eventuele verandering in de wijkindeling, toch een nieuw “blauw” boekje uit te brengen. Dit omdat er in de afgelopen jaren heel veel wijzigingen zijn geweest in commissies, kerkenraad en de sluiting van de kerk in Mussel.

We doen dan ook een beroep op alle commissie, werkgroepen, kindernevendienst, oppas, en contactpersonen voor een activiteit,  om wijzigingen in samenstelling (dus namen), telefoonnummers  en eventuele e-mail adressen aan de scriba door te geven.

Het kan ook zijn dat de commissie of werkgroep niet meer bestaat, of gewijzigd is in iets anders, ook dat horen we graag.

 

Van alle gemeenteleden vragen we of uw gegevens juist staan vermeld in het huidige blauwe boekje.

Wat niet goed is of niet vermeld mag worden (bijv. adres, postcode of telefoonnummer) graag doorgeven via scriba@pgmusselkanaaleo.nl of via een briefje naar Postbus 93, 9580AB Musselkanaal of in de brievenbus Zuiderdiep 425, Tweede Exloërmond.

 

Namens de kerkenraad, Janny Pot-Lukens, scriba

 

Week van Gebed 2020

De gebedsweek 2020 komt er weer aan en net zoals andere jaren, zullen ook wij weer onze deuren open zetten om samen te bidden.  Van 19 t/m 26 januari 2020 bidden we dagelijks aan de hand van het thema Buitengewoon. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. Paulus beschrijft in dit gedeelte hoe hij en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.  Bij ons is deze keer de avond op vrijdag 24 jan.   In de hal van de kerk en van De Harmonie, hangt de poster met het schema van alle avonden.
U bent van harte uitgenodigd deze week!

 

 

Reacties zijn gesloten.